Technik BHP (325509) - kierunek bezpłatny

Zawód: Technik BHP.
Nauka odbywa się w systemie zaocznym.
Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry).
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Kwalifikacje

BPO.01. - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Zadania i czynności zawodowe

Ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią; współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych; organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp.

Zestawy efektów kształcenia w zawodzie

Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy; doskonalenie ergonomicznych warunków pracy; ocenianie ryzyka zawodowego; ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych; organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne

Komunikatywność, otwartość, cierpliwość i opanowanie, samodzielność w działaniu, samokontrola, zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczość, umiejętność dokonywania analizy, dbałość o porządek, wyobraźnia przestrzenna, staranność, poczucie odpowiedzialności, dobra pamięć, odporność na stres, umiejętność występowania publicznie, umiejętność logicznego myślenia, podzielność uwagi, zdolność przewidywania konsekwencji, rzetelność.

Charakterystyka środowiska pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy pracuje w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących dział higieny i bezpieczeństwa pracy. Do jego zadań należy sporządzanie bieżących i okresowych analiz BHP z uwzględnieniem norm oraz obowiązujących przepisów, uczestniczenie w planowaniu modernizacji i rozwoju zakładów pracy, rozwiązywanie bieżących problemów związanych z BHP i ergonomią w zakładzie pracy oraz dla poszczególnych stanowisk, ocena stopnia ryzyka zawodowego. Dodatkowo technik BHP zajmuje się ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zajmuje się kontrolą stanu bhp oraz współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za organizowanie okresowych badań lekarskich oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników. Pracę technika BHP można wykonywać na pełen etat w dużych przedsiębiorstwach, ale także na część etatu dla różnych - mniejszych zakładów pracy. Osoba posiadająca tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zasady rekrutacji:

- ukończenie szkoły średniej
- brak egzaminów wstępnych

Przy zapisie prosimy o:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- 2 zdjęcia
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki
- podanie o przyjęcie (na druku szkoły)

Absolwenci uzyskują:

- tytuł technika BHP

- dyplom + suplement w języku polskim i angielskim