EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY  

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – styczeń 2019 r.

 

MS.12 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

część praktyczna – 9 stycznia 2019 r. – godz. 13:00

część pisemna10 stycznia 2019 r. – godz. 12:00