EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY  

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – czerwiec 2019 r.

 

MS.12 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

część praktyczna – 17 czerwca 2019 r. – godz. 13:00

część pisemna18 czerwca 2019 r. – godz. 12:00